LT EN

 

LIETUVOS AKADEMINIŲ BIBLIOTEKŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

I.    Bendroji dalis
1.1. Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija (toliau tekste - LABA) yra visuomeninė, savanoriška, ne politinė, savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti akademinių bibliotekų direktorius.

1.2. LABA veiklos sritis - kultūrinė, švietėjiška, labdaros ir paramos, akademinių bibliotekų ir jų direktorių atstovavimas santykiuose su valstybės ir vietos savivaldos institucijomis.

1.3. LABA teisinė forma - asociacija.

1.4. LABA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei šiais įstatais.

1.5. LABA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuriuo jis tampa nuo įregistravimo dienos.

1.6. LABA gali turėti savo antspaudą, simboliką, turi savarankišką balansą, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos bankuose.

1.7. LABA yra labdaros ir paramos teikėjas bei gavėjas.

1.8. LABA atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. LABA neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už LABA veiklos prievoles.

1.9. LABA finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.10. LABA veiklos laikotarpis neribotas.

1.11. LABA gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

II.     LABA tikslai ir uždaviniai
2.1. Pagrindiniai LABA tikslai yra:

2.1.1. vystyti Lietuvos akademinių bibliotekų bendradarbiavimą bibliotekų veiklos tobulinimo klausimais;

2.1.2. telkti specialistus bendrų projektų bibliotekų veiklos tobulinimo srityse rengimui ir vykdymui, dalyvauti konkursuose;

2.1.3. telkti mokslo ir studijų institucijų išteklius Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo organizavimui, plėtrai ir sklaidai;

2.1.4. atstovauti akademines bibliotekas šalies ir užsienio visuomeninėse organizacijose, tarptautiniuose renginiuose.

2.2. Uždaviniai šiems tikslams pasiekti:

2.2.1. inicijuoti Bibliotekų įstatymo pataisas, teikti siūlymus ir dalyvauti Lietuvos bibliotekų tinklo, struktūros, modernizavimo programose;

2.2.2. ieškoti finansinių išteklių vieningų bibliotekinių informacinių sistemų įsigijimui, vystymui, informacinių sistemų tarpusavio komunikavimui užtikrinti, informacijos išteklių fondo formavimui, bei kitais bendrais bibliotekų veiklos klausimais;

2.2.3. inicijuoti ir rengti darbuotojų kvalifikacijose kėlimo programas, konferencijas, seminarus profesiniams klausimams aptarti;

2.2.4. dalyvauti rengiant ir vykdant tyrimus akademinių bibliotekų veiklos bei kokybės užtikrinimo srityse;

2.2.5. dalyvauti programose ir projektuose sudarančiuose sąlygas plėtoti informacinę ir žinių visuomenę;

2.2.6. skleisti pažangią akademinių bibliotekų patirtį Lietuvos ir užsienio leidiniuose.

2.3. LABA gali vykdyti ir kitą, įstatymų nedraudžiamą ir šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą, reikalingą LABA numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

III. LABA teisės ir pareigos:
3.1. Siekdamas išvardintų tikslų, LABA, remdamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais įstatais, turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą.

3.2. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LABA tikslus ir uždavinius.

3.3. Užsiimti leidyba.

3.4. Kreiptis į Lietuvos Respublikos vadovus, valstybines ir savivaldos institucijas.

3.5. Organizuoti pilietinio švietimo akcijas, piketus, mitingus, įvairias eitynes ir kitus LABA veiklos pobūdį atitinkančius renginius.

3.6. Pirkti ar kitaip teisiškai įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

3.7. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

3.8. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų fondų, fizinių bei juridinių asmenų.

3.9. Gauti lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijų, skiriamų socialinio, švietimo, kultūros, sporto programoms įgyvendinti.

3.10. Gali turėti rėmėjus, kuriais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, gauti jų paramą.

3.11. Steigti fondus, savo struktūrinius padalinius, LABA filialus, atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, reorganizuotis.

3.12. Sudaryti sutartis su kitais partneriais ir prisiimti įsipareigojimus.

3.13. Įstoti į tarptautines (ne valstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai.

3.14. Jungtis į ne pelno organizacijas ir išstoti iš jų.

3.15. Skirti lėšų labdarai (kultūrai, švietimui ir kt.).

3.16. Materialiai paremti LABA narius ligos atveju.

3.17. LABA gali turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, nustatomų LABA visuotinio narių susirinkimo, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

IV. LABA narių teisės ir pareigos
4.1. LABA nariu gali būti akademinių bibliotekų vadovai.

4.2. LABA nariai turi teisę:

4.2.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

4.2.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

4.2.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.2.4. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.2.5. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.

4.3. LABA nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio moka nario mokestį ar teikia paramą.

4.4. LABA nariai privalo:

4.4.1. laikytis LABA įstatų, vykdyti visuotinių narių susirinkimų ir Tarybos nutarimus;

4.4.2. padėti įgyvendinti LABA tikslus;

4.4.3. bent kartą dalyvauti LABA visuotiniame narių susirinkime;

4.4.4. saugoti ir tausoti LABA turtą;

4.4.5. etiškai elgtis su kitais LABA nariais.

V. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš LABA tvarka
5.1. LABA nariu tampa akademinės bibliotekos vadovas, pareiškęs norą juo tapti, pateikęs raštišką prašymą LABA pirmininkui, susipažinęs su LABA įstatais, sumokėjęs nustatytą stojamąjį ir nario mokestį.

5.2 Naujus narius priima LABA visuotinis narių susirinkimas. Naujam nariui priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų.

5.3. Narys gali bet kada išstoti iš LABA, pateikdamas raštišką prašymą LABA pirmininkui. Išstojimo data laikoma pareiškimo pateikimo data.

5.4. LABA turi teisę pašalinti narius. LABA narys gali būti pašalintas iš LABA tik visuotinio LABA narių susirinkimo nutarimu ir ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų.

5.5. LABA narys gali būti pašalintas iš LABA, jeigu:

5.5.1. nevykdo prisiimtų įsipareigojimų;

5.5.2. pažeidžia įstatus ar kitus įstatymus.

5.5.3. ilgiau kaip metus nesumoka nustatyto LABA nario mokesčio.

5.6. Išstojimo ar pašalinimo atvejais asmuo privalo grąžinti jo veiklos laikotarpiu naudotas LABA priemones ir kitas materialines vertybes.

5.7. Iš LABA išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėti nario mokesčiai, kiti tiksliniai mokėjimai ar kitaip LABA perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

VI.   LABA organai
6.1. LABA valdymo organai yra:

6.1.1. visuotinis LABA narių susirinkimas;

6.1.2. LABA taryba;

6.1.3. vienasmenis LABA valdymo organas - LABA pirmininkas;

6.1.4. Revizijos komisija.

VII. Visuotinis LABA narių susirinkimas
7.1. Visuotinis LABA narių susirinkimas yra aukščiausias LABA organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

7.2. Visuotinis LABA narių susirinkimas:

7.2.1. tvirtina, keičia ir papildo įstatus;

7.2.2. renka ir atšaukia LABA tarybos narius, pirmininką, revizijos komisiją;

7.2.3. vertina tarybos veiklą, tvirtina LABA veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, pajamų ir išlaidų sąmatą, revizijos komisijos ataskaitą;

7.2.4. nustato LABA nario stojamojo mokesčio dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką, sprendžia atleidimo nuo nario mokesčio klausimus. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka yra tvirtinama atskiru dokumentu.

7.2.5. priima sprendimus dėl nario pašalinimo iš LABA narių;

7.2.6. priima sprendimą dėl LABA pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.2.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.2.8. priima sprendimą dėl LABA buveinės pakeitimo;

7.2.9. skirsto lėšas labdarai ir paramai;

7.2.10. priima kitus sprendimus, kurie neprieštarauja LABA įstatams.

7.3. Eilinis visuotinis LABA narių susirinkimas turi būti sušauktas kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio mėnesio 01 d.

7.4. Apie susirinkimo datą ir vietą, darbotvarkės projektą LABA nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo, įteikiant pranešimą pasirašytinai, registruotu paštu ar elektroniniu paštu.

7.5. Visuotinis LABA narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 LABA narių. Jeigu nėra kvorumo, tuomet per 30 dienų turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių susirinktų. Apie pakartotinį susirinkimą pranešama šių įstatų 7.4 punkte nustatytu vienu iš būdų ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

7.6. Visuotinio LABA narių susirinkimo sprendimams priimti reikia daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių LABA narių balsų. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.

7.7. Eilinį visuotinį LABA narių susirinkimą šaukia LABA pirmininkas.

7.8. Balsavimas visuotiniame narių susirinkime gali būti atviras arba slaptas. Balsavimo būdas nustatomas kiekvienu atskiru atveju. Slaptam balsavimui reikia daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių LABA narių balsų pritarimo.

7.9. Neeilinis visuotinis LABA narių susirinkimas yra šaukiamas, jei to reikalauja LABA taryba, arba ne mažiau kaip 1/3 LABA narių.

7.10. Visuotinio LABA narių susirinkimo registravimo sąrašą, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

VIII. LABA taryba
8.1. LABA taryba vadovauja LABA veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų.

8.2. LABA tarybą sudaro 3 nariai. Tarybos narius renka visuotinis LABA narių susirinkimas trejiems metams, bet ne daugiau kaip dvi kadencijas.

8.3. LABA tarybos darbui vadovauja tarybos pirmininkas, kuris yra ir LABA pirmininkas.

8.4. LABA taryba:

8.4.1. kartą per metus metiniam visuotiniam LABA narių susirinkimui arba atskiru jo reikalavimu teikia svarstyti ir tvirtinti LABA veiklos ir finansines ataskaitas;

8.4.2. rengia veiklos planus, projektus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su LABA veikia;

8.4.3. organizuoja LABA veiklą ir įgyvendina visuotinio LABA narių susirinkimo nutarimus;

8.4.5. renka LABA veiklos dokumentaciją, veda narių apskaitą;

8.4.6. priima sprendimus dėl materialinės paramos LABA nariams;

8.4.9. teikia visuotiniam LABA narių susirinkimui LABA įstatų pakeitimus bei papildymus;

8.4.10. tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašus, nustato jų darbo reglamentą;

8.4.11. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus;

8.4.12. tvirtina LABA finansininką;

8.4.13. vykdo kitas visuotinio LABA narių susirinkimo priskirtas funkcijas.

8.5. LABA tarybos posėdis yra teisėtas kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų LABA tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Tarybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

8.6. LABA taryba sprendimus gali priimti balsuojant elektroniniu paštu arba faksu, LABA tarybos nario nurodytu elektroninio pašto adresu arba faksu.

8.7. LABA tarybos pirmininkas ar tarybos narys visuotinio LABA narių susirinkimo sprendimu gali būti atšauktas nepasibaigus kadencijai.

8.8. LABA tarybos pirmininkas ar tarybos narys, nepasibaigus kadencijai gali atsistatydinti, pateikęs raštišką prašymą LABA tarybai.

8.9. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina atskiri tarybos nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas tarybos narių skaičius likusiai kadencijos daliai.

IX. LABA pirmininkas

9.1. LABA pirmininkas - vienasmenis valdymo organas, renkamas trejų metų laikotarpiui visuotiniame LABA narių susirinkime atviru balsavimu, bet ne daugiau kaip dvi kadencijas.

9.2. LABA pirmininkas veikia LABA vardu, sudaro sandorius LABA vardu, pasirašo sutartis, įgaliojimus, kitus dokumentus, tvirtina projektus, pasirašo finansinius dokumentus.

9.3. LABA pirmininkas atstovauja LABA visose organizacijose, teismuose, valstybinėse valdžios ir valstybės valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

9.4. LABA pirmininkas:

9.4.1. vadovauja LABA kultūros, švietėjiškų, kitų programų, projektų parengimui ir įgyvendinimui;

9.4.2. atsako už LABA duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

9.4.3. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

9.4.4. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

9.4.5. rengia pranešimus LABA nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LABA veiklai;

9.4.6. saugo LABA antspaudą, savo parašu tvirtina LABA sąskaitų bankuose atidarymą, uždarymą;

9.4.7. pasibaigus kadencijai, atsiskaito visuotiniam LABA narių susirinkimui;

9.4.8. šaukia visuotinius LABA narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;

9.5. LABA pirmininkas nesant ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, jį pakeičia LABA tarybos pirmininkas.

9.6. LABA pirmininkas nepasibaigus kadencijai iš pareigų gali būti atšauktas visuotinio LABA narių susirinkimo sprendimu.

9.7. LABA pirmininkas gali nepasibaigus kadencijai atsistatydinti, pateikęs raštišką prašymą LABA tarybai.

X. LABA dokumentų ir kitos informacijos apie LABA veiklą pateikimo tvarka

10.1. LABA nariui raštu pareikalavus, LABA, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų:

10.1.1. LABA įstatų;

10.1.2. LABA metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų;

10.1.3. LABA veiklos ataskaitų, visuotinio LABA narių susirinkimo ar tarybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo ar tarybos sprendimai, narių sąrašų;

10.1.4. kitų LABA dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

10.2. Įgyvendinant šių įstatų 10.1 punktą LABA dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

10.3. Atsisakymą pateikti dokumentus LABA turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja.

10.4. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

XI. LABA lėšos ir jų panaudojimas

11.1. LABA lėšas sudaro:

11.1.1. stojamasis ir nario mokesčiai;

11.1.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

11.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

11.1.4. valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms kultūros, švietimo ir kitoms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms ir tik pagal lėšas, kurias jas skyrusi institucija patvirtina sąmata;

11.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LABA lėšas;

11.1.6. skolinto kapitalo lėšos;

11.1.7. ES ir kitų paramos fondų bei rėmėjų skirtos lėšos;

11.1.8. testamentu LABA paliktas kilnojamas ir nekilnojamas turtas ir piniginės lėšos;

11.1.9. kitos teisėtai įsigytos lėšos.

11.2. LABA pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. LABA negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu LABA įstatuose yra nustatyta, tikslams.

11.3. LABA lėšos ir turtas yra naudojamos tik įstatuose numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą, negali būti skirstomas LABA nariams.

XII. LABA veiklos kontrolė

12.1. LABA finansinę veiklą kontroliuoja revizorius, kurį trejų metų laikotarpiui renka visuotinis LABA narių susirinkimas.

12.2. Revizoriumi negali būti LABA tarybos narys, LABA pirmininkas, ar asmuo, kurį su LABA tarybos nariais ar LABA pirmininku sieja giminystės ar svainystės ryšiai.

12.3. Revizorius:

12.3.1. tikrina LABA metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

12.3.2. visuotiniame LABA narių susirinkime pateikia LABA finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;

12.3.3. visuotinio LABA narių susirinkimo ar LABA tarybos pavedimu atlieka LABA finansinius buhalterinius patikrinimus ir artimiausiame LABA tarybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.

12.4. LABA pirmininkas ir taryba privalo laiku pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

12.5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už LABA veiklos trūkumų nuslėpimą.

XIII. LABA įstatai ir jų keitimo tvarka

13.1. LABA įstatai yra dokumentas, kuriuo LABA vadovaujasi savo veikloje. LABA įregistruotų įstatų originalas yra saugomas LABA, o įstatų kopijos yra perduodamos LABA nariams.

13.2. LABA įstatai yra keičiami LR įstatymų ir šių įstatų numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti LABA įstatus priima visuotinis LABA narių susirinkimas. Šiam sprendimui priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Iniciatyvos teisę siūlyti pakeisti įstatus turi:

13.3.1. LABA taryba savo nutarimu;

13.3.2. LABA pirmininkas;

13.3.3. ne mažiau, kaip 1/3 LABA narių.

13.3. LABA įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XIV. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

14.1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatytais atvejais, kai pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas", o nuo Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamo elektroninio leidinio išleidimo - šiame elektroniniame leidinyje.

14.2. Kiti pranešimai, LABA organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija gali būti skelbiama oficialiame LABA interneto puslapyje, taip pat išsiunčiama elektroniniu paštu LABA nario nurodytu elektroninio pašto adresu arba faksu.

14.3. Už pranešimų paskelbimą yra atsakinga LABA pirmininkas.

XV. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

15.1. LABA įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

15.2. LABA filialai ir atstovybės steigiamos, jų veikla nutraukiama, patvirtinami ir pakeičiami jų nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir atstovybių vadovai LABA tarybos sprendimu.

15.3. LABA filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. Jie veikia LABA vardu.

15.4. LABA filialai ir atstovybės savo veikloje vadovaujasi LABA įstatais ir savo nuostatais.

XVII. LABA veiklos pabaiga ir pertvarkymas
16.1. LABA pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas visuotinio LABA narių susirinkimo sprendimu, priimamu ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, arba teismo sprendimu.

16.2. LABA pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

16.3. Visus su LABA likvidavimu susijusius klausimus sprendžia visuotinio LABA narių susirinkimo išrinktas likvidatorius.

16.4. Likvidavus LABA likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir LABA narių reikalavimus, sunaudojamas visuotinio LABA narių susirinkimo nutarimu ir Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.


Šie įstatai priimti visuotiniame LABA narių susirinkime 2010 m. spalio 08 d.

Įgaliotas asmuo: Meilutė Kretavičienė

 
Kodas 191964970, Universiteto g. 3-35, Vilnius LT-01513, Tel.: (8 5) 268 71 00, Faksas: (8 5) 268 71 04, El.paštas: laba@laba.lt